ร่วมประเพณีตานก๋วยสลากภัตวัดหัวข่วง

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประเพณีบุพพเปตพลี (ตานก๋วยสลากภัต) ของวัดแสนเมืองมาหลวง ( หัวข่วง ) ร่วมกับวัดผาลาด(สกทาคามี) ณ พระวิหารหลวง วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุลให้กับอดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่ล่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ผู้ล่วงลับและไว้เป็นภายภาคหน้า ตลอดถึงเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของล้านนาที่สืบทอดกันมาให้ดำรงไว้อยู่คู่พระพุทธศาสนานั้น

 247 total views,  1 views today