ประชุมเพื่อตรวจสอบและพิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อตรวจสอบและพิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา

 233 total views,  1 views today