ข่าวสาร

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

 

ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  ได้ดำเนินโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีประสบการณ์ตรงในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-ล้านนา และการเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยในต่างประเทศ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยในต่างประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ไทย-ล้านนา  และได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต
                   ทั้งนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความประสงค์
จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๓ คน เพื่อเดินทางไปเผยแพร่
ดนตรีและศิลปะการแสดงไทย-ล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – ต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)  จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนดนตรีไทยและดนตรีล้านนา หรือมีความสามารถ
  ในด้านการสอนนาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงล้านนา
 • ผู้สมัครชาย-หญิงไทย นับถือศาสนาพุทธ
 • มีความสามารถในการซ่อมเครื่องดนตรีได้ (สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย-ล้านนา)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะที่ต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจำ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • มีความอ่อนน้อมเข้ากับสังคมหรือผู้ร่วมงานได้ดี
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนในการทำงานเป็น
  หมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ มีวุฒิภาวะสามารถเป็นผู้นำหรือ
  ผู้ตามที่ดีได้ สามารถปรับตัวตามสภาพการณ์ที่พบระหว่างการปฏิบัติงานในต่างประเทศได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยได้
 • มีความสนใจและพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศ
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาและปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในต่างแดน

เงื่อนไขของทุน

 • นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่าอาหารและการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
 • นักศึกษาจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ คนละ ๑๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน
 • นักศึกษาจะต้องทดรองจ่ายค่าดำเนินการด้านวีซ่าด้วยตนเองก่อน
 • นักศึกษาจะต้องพร้อมเดินทางเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ และต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
 • ระหว่างพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถรับทำงานอื่นได้
 • นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ และอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามภารกิจครบตามวาระ หากไม่ครบต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับคืนให้แก่ทางวัด

หลักฐานการสมัคร

 • Application Form For Thai Cultural Student Exchange Program (Download ทางเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม www.culture.cmru.ac.th)
 • รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)

กำหนดรับสมัคร

 • ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๘๕๘๘๐
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด: Application-for-Thai-Cultural-Student-Exchange-Program
ดาวน์โหลด: 75, ขนาด: 421.7 KB

 

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *