ข่าวสาร

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงศักยภาพด้านการผลิตสื่อ Animation โดยใช้ Cartoon Character “น้องใบลาน – น้องพับสา” เป็นตัวเดินเรื่องและมีเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น และเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของต้นลาน-ต้นหมากที่มีต่อวิถีชีวิต และศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา  รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน และรายละเอียดการแข่งขัน

 1. มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา
 2. สามารถสมัครได้ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม (จำกัดจำนวนไม่เกิน ๑๐ คน)
 3. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเพียง ๙ ผลงาน

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และการประกาศผลรางวัล

 1. กรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมประกวด
  ทางไปรษณีย์ หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๐๒ ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้
  เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 2. คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (การตัดสิน
  ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
 3. ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม www.facebook.com/ilaccmru และ www.culture.cmru.ac.th
 4. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องสามารถมารับรางวัลด้วยตนเองในพิธีมอบรางวัล วันที่ ๓๐ กรกฎาคม
  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. (หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

ระเบียบ หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ Mascot ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ น้อง “ใบลาน” และ น้อง “พับสา” เป็นตัวดำเนินเรื่องหลักในการ์ตูนแอนิเมชั่น
 2. การ์ตูนแอนิเมชั่นต้องมีแนวคิดและเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง การใช้ประโยชน์จากต้นลาน
  ต้นหมากในด้านสังคมและศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
 3. ความยาวของการ์ตูนแอนิเมชั่น ไม่น้อยกว่า ๒ นาที แต่ไม่เกิน ๓ นาที โดยไม่จำกัดโปรแกรมในการ
  สร้างสรรค์ผลงาน
 4. ส่งผลงานการ์ตูนแอนิเมชั่นในรูปแบบไฟล์ MP4, mov, avi, Mpeg หรือ WMV เท่านั้น โดยบันทึกข้อมูล
  ลงในแผ่น DVD หรือ Flash Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. ข้อมูล รูปภาพ เสียง เพลงประกอบ หรือทรัพยากรต่างๆ ในการสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชั่นต้องคำนึงถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมาย                ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 6. ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบจัดทำป้ายแนะนำผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผลงาน แนวความคิด เนื้อหาโดยย่อ ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ชมจะได้รับ ขนาด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ เซนติเมตร ในรูปแบบไฟล์ JPEG
  หรือ PDF (ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร)
 7. ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลด้านเอกสารโบราณและใบลานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสร้างสรรค์การ์ตูน-
  แอนิเมชั่นได้ที่ www.facebook.com/palmleave.cmru/

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของเนื้อหา (Story)                                   ๓๐  คะแนน
 2. การออกแบบลักษณะของฉาก ตัวละคร และการเคลื่อนไหว (Character)          ๒๐  คะแนน
 3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)                                                       ๒๐  คะแนน
 4. ความสวยงาม (Graphics)                                                             ๒๐  คะแนน
 5. ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของภาพและเสียง (Visual and Sound)          ๑๐  คะแนน
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัล

 1. รางวัลยอดเยี่ยม                        จำนวน ๑ รางวัล          เงินรางวัล     ๑๐,๐๐๐ บาท
 2. รางวัลความคิดสร้างสรรค์              จำนวน ๑ รางวัล          เงินรางวัล       ๗,๐๐๐ บาท
 3. รางวัลดีเด่น                             จำนวน ๑ รางวัล          เงินรางวัล       ๕,๐๐๐ บาท
 4. รางวัลชมเชย                            จำนวน ๑ รางวัล          เงินรางวัล       ๓,๐๐๐ บาท
 5. รางวัลส่งเสริมศิลปะและวัฒธรรม     จำนวน ๕ รางวัล          เงินรางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
 6. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหากเป็นนักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้รับหน่วยกิตกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน ๒ หน่วยกิต

 

การเผยแพร่ผลงาน และลิขสิทธิ์ผลงาน

 1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะนำผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดเผยแพร่
  ในช่องทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ Youtube, Facebook และ Webpage เพื่อสาธารณประโยชน์
  ในการส่งเสริมเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 2. การ์ตูนแอนิเมชั่นที่ได้รับรางวัลทุกผลงาน ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีสิทธิ์ในการทำสำเนาซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่โดยไม่แจ้งให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบล่วงหน้า

 

การติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑
อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตเวียงบัว) โทรศัพท์ – โทรสาร ๐๕๓ – ๘๘๕ ๘๘๐
ในวันเวลาราชการ

 

 

ประกาศการประกวดแอนิเมชัั่น-ใบสมัคร

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *