เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” โดยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่าง 22-23 มีนาคม 2564

Loading