ขอเชิญร่วมส่งประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานเข้าร่วมการคัดสรรเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2565”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งประวัติและผลงานเข้าร่วม การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2565 สำหรับประชาชน “รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม” ประจำปีพุทธศักราช 2565” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bnuIPJ0aSblq9xyEzLuZvXuoHDTrRXlQ

 350 total views,  2 views today