ข่าวสาร

โครงการองค์ความรู้จากลานหมากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายากในล้านนา : การอนุรักษ์สืบสานและต่อยอด

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ) ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ (อาจารย์อดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้ดำเนินโครงการองค์ความรู้จากลานหมากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายากในล้านนา : การอนุรักษ์สืบสานและต่อยอด ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลาน มีฐานการเรียนรู้ ๗ ฐาน คือ
๑) การสานหงส์จากใบลาน ๒) การทำปิ่นปักผมจากใบลาน
๓) การทำโมบายปลาตะเพียนจากใบลาน ๔) การทำพวงกุญแจจากใบลาน
๕) การทำเครื่องประดับด้วยวัสดุใบลาน ๖) ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน
๗) การทำที่คั่นหนังสือจากใบลาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของต้นลานต้นหมากที่มีต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมล้านนา โดยการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลานครั้งนี้ มีนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีเยาวชนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงและต่อยอดองค์ความรู้จากลานหมากให้คงอยู่สืบต่อไป

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *