ข่าวสาร

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และต่อยอด ภูมิปัญญาล้านนา ด้วยการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในเชิงพื้นที่ ป่าตุ้มดอนโมเดล และเชิงภารกิจ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ บูรณาการร่วมกันตามศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการวิชาการพัฒนาชุมชนป่าตุ้มดอน ในหลากหลายด้าน อาทิ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน การส่งเสริมอาชีพด้วยงานประติมากรรมอัตลักษณ์ไต นกกิ่งกะหร่า และตัวโต การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนไทใหญ่ในตำบล การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษา การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ตลอดจน การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2564 นี้กิจกรรมที่ดำเนินการมีผลงานในเชิงประจักษ์ เห็นควรพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ โดยจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในการต่อยอดการพัฒนาชุมชนป่าตุ้มดอนโมเดลและขยายพื้นที่เป็นป่าตุ้มโมเดล เป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งภายในงานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมชมผลงานหลากหลาย ประกอบด้วยนิทรรศการ ปานปองเมืองป๊าว : ป่าตุ้มดอนโมเดล นิทรรศการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม
ทั้งนี้การแสดงผลการดำเนินการในการพัฒนาชุมชนป่าตุ้ม และยกระดับการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมจากท้องถิ่นสู่การรับรู้ในระดับสากล เป็นหนึ่งโปรเจ็กต์ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 ธันวาคม 2564 โดยดูจากการร่วมมือกันระหว่างนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ชุมชมและองค์กรต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากร และเสริมศักยภาพการแข่งขันต่อไปในอนาคต

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *