กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การอภิปรายเชิงวิชาการ ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการอภิปรายเชิงวิชาการ ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีวิทยากรผู้ทรงความรู้และความเชี่ยวชาญ ดังนี้
๑. นาคกับความเชื่อคนไทลื้อในสังคมพหุวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขงตอนบน โดย ดร.ลักษมณ์ บุญเรือง
๒. ครัวหญ้องของงาม โดย ผศ.สุพจน์ ใหม่กันทะ
๓. วัฒนธรรมสร้างสรรค์: ภาพสะท้อนจากธรรมชาติบนผืนผ้า โดย อาจารย์ชนาธินาถ ไชยภู

 488 total views,  4 views today