กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโครงการอภิปรายความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : ครัวหญ้องของงาม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ครัวหญ้องของงาม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ ใหม่กันทะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Loading