อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “ศิลปะผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ : Ecoprinting

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ : Ecoprinting โดย คุณเนตรชนก รัตตะมณี เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์สาขาศิลปศึกษา สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจจากวิสาหกิจชุมชนดาวม่างงานผ้าใยกัญชง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ สามารถชมผลงานได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 52 total views,  2 views today