โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เยี่ยมชมและทัศนศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน ๑๘ คน ได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ  ในการนี้คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา นิทรรศการวัฒนธรรมใบลาน นิทรรศการภูษาอาภรณ์ นิทรรศการทูลพระขวัญ และห้องพระพุทธศาสน์  รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

Loading

ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 – วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ เทศกาลผีตาโขน อ.ด่านซ้าย และชุมชนไทดำ อ.เชียงคาน จ.เลย

Loading

พิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

Loading

โครงการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา “หลักสูตรการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายล้านนาสร้างสรรค์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา “หลักสูตรการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายล้านนาสร้างสรรค์” เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม C๓๑๕ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) โดยมีอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการอบรม สำหรับการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนวัฒนทัยพายัพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Loading

1 2 3 4 5 89