โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน Shiga University

เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรอบรมศิลปวัฒนธรรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University) จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

“ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจแต่งกายพื้นบ้านล้านนา” ในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนาประจำปี ๒๕๖๓

โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  ๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย” ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.culture.cmru.ac.th/100singkha

1 2 3 4 73