Prof.Dr. Volker Grabowsky เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. Prof.Dr. Volker Grabowsky นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) จาก Universität Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้นำคณะนักวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 2 3 4 74