โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา และหลักสูตรการจารใบลาน เขียนพับสา

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา และหลักสูตรการจารใบลาน เขียนพับสา โดยมี อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา

โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน Shiga University

เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรอบรมศิลปวัฒนธรรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University) จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

การอภิปรายเชิงวิชาการ “DNA ล้านนา กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์”

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายเชิงวิชาการด้านความรู้ศิลปวัฒนธรรม “DNA ล้านนา กับความหลากลหายทางชาติพันธุ์” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคประชาสังคม จำนวนกว่า ๑๔๘ คน เข้าร่วมฟังการเจาะรหัสลับทางชาติพันธุ์ ระดับ DNA

1 2 3 4 26