ข่าวสาร

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 4

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ และอาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมงาน “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ครั้งที่ 4 สืบสานประเพณียี่เป็ง 2558”ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เวลา 18:00 น.

Loading

Read More

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงวิชาการ Thailand TESOL เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Moving towards ELT in 21st Century) ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอและอภิปรายแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนการสอนในชั้นเรียนสมัยใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ในการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Loading

Read More

อบรมหลักสูตรประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าฝ้ายพื้นเมือง โดย อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ วิทยากรโดย คุณนริศ บุญสถิตย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงาน OTOP ดีเด่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก

Loading

Read More

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการร่วมงานกฐิน

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการร่วมงานทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาบาตร วัดแม่สาหลวง ต.แม่สาอ.แม่ริม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมี มีนายก อบต.แม่สา คณบดี ผศ.ดร.สมบัติ สิงหราชเป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ให้เกียรติร่วมงาน

Loading

Read More

อ.วาทินี คุ้มแสง ร่วมงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาออกแบบนิทรรศการ โดยภายในงานมีการจัดแสดงของดีแต่อำเภอทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอสารภี

Loading

Read More