โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เยี่ยมชมและทัศนศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน ๑๘ คน ได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ  ในการนี้คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา นิทรรศการวัฒนธรรมใบลาน นิทรรศการภูษาอาภรณ์ นิทรรศการทูลพระขวัญ และห้องพระพุทธศาสน์  รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

Loading

1 2 3 4 5 6 91