ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม DNA ล้านนากับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะจัดการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ ที่นั่ง  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

1 2 3 4 70