การพัฒนาการบริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ “การพัฒนาการบริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม” โดยในครั้งที่ 1 นี้ มีการอบรมความรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี นายอภิรักษ์ ตาเสน นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ใบลานศึกษาเป็นผู้แลกเปลี่ยนให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเทพรัตนราชสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ.วาทินี คุ้มแสง รอง ผอ. ร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

อ. วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไปใช้:ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในการอภิปราย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

การประชุมหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2558

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุทธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

1 9 10 11