โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.แม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าล้านนา และ หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรและยาหม่องสมุนไพร ณ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.แม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ตุงล้านนา ณ เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสำรวจ ทำทะเบียน ถ่ายภาพ และห่อผ้าคัมภีร์ใบลานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การฝึกอบรม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น : เทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม”

น้อมถวายเทียนพรรษา วัดเชียงโฉม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบัน ศูนย์ สำนัก กอง ผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมน้อมถวายเทียน ณ วัดเชียงโฉม (วัดเจดีย์ปล่อง) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

1 2 3 4 5 25