กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ภายใต้งาน “ฮอมใจ๋เพาะกล้าลาน”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ภายใต้งาน “ฮ๋อมใจ๋เพาะกล้าลาน” ณ ข่วงเรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิพล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากหลายหน่วยงานร่วมปลูกต้นไม้ และให้การสนับสนุนการเพาะต้นลานรวมถึงพันธ์ุไม้ล้านนา

 43 total views

โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก โดยมีคุณสมนึก บุญทา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสักการะล้านนาเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้ารับการอบรมจำนวนมาก  โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำเครื่องสักการะล้านนาซึ่งเป็นฝีมือของผู้เข้าร่วมอบรมน้อมถวายในพิธี “ยอสวย ไหว้สา พระยามังราย” ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมแรงกายแรงใจประดิษฐ์เครื่องสักการะเพื่อน้อมถวายในพิธีอันเป็นมงคลยิ่งของชาวล้านนา

 46 total views

1 2 3 4 5 30