โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก โดยมีคุณสมนึก บุญทา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสักการะล้านนาเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้ารับการอบรมจำนวนมาก  โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำเครื่องสักการะล้านนาซึ่งเป็นฝีมือของผู้เข้าร่วมอบรมน้อมถวายในพิธี “ยอสวย ไหว้สา พระยามังราย” ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมแรงกายแรงใจประดิษฐ์เครื่องสักการะเพื่อน้อมถวายในพิธีอันเป็นมงคลยิ่งของชาวล้านนา

จัดการอบรมหลักสูตร “ตุงใย: สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้ล้านนา”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตร “ตุงใย: สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้ล้านนา” ซึ่งมีความเชื่อว่าหากผู้ใดประดิษฐ์ตุงใยถวายวัดในช่วงปีใหม่เมือง หรือ วันสงกรานต์ จะมีอานิสงส์ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง โดยมีพ่อครูพลเทพ บุญหมื่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เป็นนิมิตรหมายอันดีเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

1 2 3 4 5 29