ข่าวสาร

เอกสารประกอบการเสวนา/บรรยาย

ลำดับปกชื่อเรื่องปีงบประมาณรายละเอียด
1เอกสารประกอบการบรรยาย หลาบ (ตราสาร) : คำจารึกอาชญาของกษัตริย์ล้านนา
2560ดาวน์โหลด
2เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อ "พะยองคำ และยันต์เทียน : ความเชื่อ ศิลปะ วิถีชีวิต"2561ดาวน์โหลด
3เอกสารประกอบการการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ยางรัก กับ ภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปะร่วมสมัย”2559ดาวน์โหลด
4เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “การขับขานและดนตรีล้านนา จากพับสา ใบลาน และเรื่องเล่า”2559ดาวน์โหลด
5เอกสารประกอบการเสวนาและนำเสนอผลงาน การสารวจคัมภีร์ใบลานวัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
2558ดาวน์โหลด
6เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์"2561ดาวน์โหลด
6เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” สนองตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ประจำปีพุทธศักราช 2561
2561ดาวน์โหลด
7เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการองค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลาน
เรื่อง “ผ้าพุทธ ผ้าผี ผ้าพิธีกรรม ในวัฒนธรรมอุษาคเนย์”
2560ดาวน์โหลด
8เอกสารประกอบโครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
เรื่อง ๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”
2562ดาวน์โหลด