๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  ๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย” ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.culture.cmru.ac.th/100singkha

[ขยายเวลารับสมัครจนถึง 6 มี.ค. 63] รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ประจำปี 2563-2564

ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวัดที่ได้จดทะเบียนเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่มีประชาชนมาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และบำเพ็ญบุญกุศลตามประเพณี  มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแสดงนาฏศิลป์ไทย-ล้านนา และดนตรีไทย-ล้านนา เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยุวชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ

1 2 3 4 5 6 74