กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ภายใต้งาน “ฮอมใจ๋เพาะกล้าลาน”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ภายใต้งาน “ฮ๋อมใจ๋เพาะกล้าลาน” ณ ข่วงเรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิพล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากหลายหน่วยงานร่วมปลูกต้นไม้ และให้การสนับสนุนการเพาะต้นลานรวมถึงพันธ์ุไม้ล้านนา

🔈 สานศิลป์ถิ่นล้านนาพอดแคสท์

เปิดตัวแล้ววันนี้ “สานศิลป์ถิ่นล้านนาพอดแคสท์” รายการวิทยุออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

“ยิ่งฟัง ยิ่งได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย”

สามารถรับฟังผ่านช่องทางหลักที่แอพลิเคชั่น Anchor:
https://anchor.fm/sarnsilptinlanna

และช่องทางอื่น ๆ อีก 5 ช่องทาง ดังนี้ Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radiopublic และ Spotify โดยค้นคำว่า “sarnsilptinlanna”
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 2 3 4 5 6 81