โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก โดยมีคุณสมนึก บุญทา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสักการะล้านนาเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้ารับการอบรมจำนวนมาก  โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำเครื่องสักการะล้านนาซึ่งเป็นฝีมือของผู้เข้าร่วมอบรมน้อมถวายในพิธี “ยอสวย ไหว้สา พระยามังราย” ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมแรงกายแรงใจประดิษฐ์เครื่องสักการะเพื่อน้อมถวายในพิธีอันเป็นมงคลยิ่งของชาวล้านนา

เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2464 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏษ์ สิตานุรักษ์ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนนักศึกษา และประชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษา ชุมชน และวัดในท้องถิ่น ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำนิทรรศการทูลพระขวัญเจ้านายล้านและกิจกรรมการสาธิตการทำพับสาไทลื้อจากกระดาษสาเข้าร่วมโดยมี นายภวัต ณ สิงห์ทร และ นายวรวิทย์ ผัดเป้า เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เครื่อข่ายวัดและสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมากและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

1 3 4 5 6 7 81