มุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)

2 มีนาคม 2560 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี และ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยสำนักฯ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร) เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ

เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 52

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผอ. เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 52 ประจำปี 2560

ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

ร่วมงาน 20 ปี สืบสานล้านนา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงความยินดีกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ในงาน 20 ปี สืบสานล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ร่วมงาน Happy Chinese New Year ของนักศึกษานานาชาติ

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ เข้าร่วมงาน Happy Chinese New Year ของนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ในโลกไร้พรมแดน) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ หอสมุดแห่งชาติมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 8