ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

ร่วมงาน 20 ปี สืบสานล้านนา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงความยินดีกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ในงาน 20 ปี สืบสานล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ร่วมงาน Happy Chinese New Year ของนักศึกษานานาชาติ

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ เข้าร่วมงาน Happy Chinese New Year ของนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ในโลกไร้พรมแดน) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ หอสมุดแห่งชาติมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่

มุทิตาจิตแด่ ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ ๘๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี และ อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าเยี่ยมคารวะแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ ๘๘ ใ

ร่วมงาน70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปีเมืองเชียงใหม่

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดเทศกาลดนตรีเชียงใหม่ นำดนตรีล้านนาสู่สากล ร่วมสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปีเมืองเชียงใหม่”

เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และคุณโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”

1 2 3 7