ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2559

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น และร่วมกันต้อนรับบุคลกรใหม่ นายอนุชิต ณ สิงห์ทร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/59

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ประชุมกรรมการจัดทำหนังสือ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ “เจ็ดทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุคลบาท เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม” เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

1 2 3 4