ร่วมประชุมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่กับรัฐบาลอินเดีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่กับรัฐบาลอินเดีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องจารึกและเอกสารโบราณ ณ ห้องประชุมวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ประชุมคณะกรรมการรูปแบบรถกระทงใหญ่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบรถกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบ 2562–2565

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาน 2562 – 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อำนวยการ และผู้บริหาร บุคลากร เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560

1 2 3 6