ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น

ประชุมโครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

1 2 3 6