ประชุมโครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2560

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560

1 2 3 5