ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

ร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ. สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา โตคำนุช. เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

ร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา

1 2 3 9