ข่าวสาร

ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบริ้วขบวนกระทงใหญ่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมปรึกษาหารือรูปแบบริ้วขบวนกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมการประกวดในประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา

Loading

Read More

ประชุมเพื่อตรวจสอบและพิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2561 ณ ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2561 ณ ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

Read More