ร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการประชุมพิจรณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2561″

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมพิจรณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2561”

1 2 3 4 5 11