ข่าวสาร

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศด้านภูมิปัญญา และวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสนเทศด้านภูมิปัญญา…

Loading

Read More

ผลการตัดสินการแข่งขันกลองปู่เจ่และกลองสะบัดชัย รอบคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดแข่งขันกลองล้านนา (กลองสะบัดชัยและกลองปู่เจ่) รอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตัดสินผลการแข่งขันวงกลองล้านนาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินคณะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Loading

Read More