เช็คตารางการใช้สถานที่ อาคารเทพรัตนราชสุดา

ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ลานหน้าอาคารห้องประชุมเล็กห้องพุทธศาสน์ห้องครัวเรือนอนุสารสุนทร