เช็คตารางการใช้สถานที่ อาคารเทพรัตนราชสุดา

ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ลานหน้าอาคารห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรสห้องพุทธศาสน์เรือนอนุสารสุนทร