รายงานผลโครงการ

ลำดับชื่อโครงการปีการศึกษาดาวน์โหลด
1รายงานผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
2รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
3รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดกระทงเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชี่ยงใหม่ ประจำปี พ.ศ.25562556ดาวน์โหลด
4รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25562556ดาวน์โหลด
5รายงานผลการดำเนินโครงการบรรพชาอปสมบท บวกเนกขัมมะราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
6รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
7รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
8รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์สสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปึ 25572557ดาวน์โหลด
9รายงานการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในคัมภีร์ใบลานและพับสา2558ดาวน์โหลด
10รายงานผลพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
11รายงานผลการดำเนินโครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
12รายงานผลโครงการบรรพชา อุปสมบท-บวชเนกขัมมะ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
13รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ปี 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม2557ดาวน์โหลด
14โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ในเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 25592559ดาวน์โหลด
15โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25582558ดาวน์โหลด
16โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25592559ดาวน์โหลด
17โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน2559ดาวน์โหลด
18การดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา2559ดาวน์โหลด
19รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์แลสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปึ 25592559ดาวน์โหลด
20รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25592559ดาวน์โหลด
21รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา "การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ"2559ดาวน์โหลด
22รายงานผลการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราข 25602560ดาวน์โหลด
23รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25602560ดาวน์โหลด
24รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์สนองตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ ประจำปีพุทธศักราช 2560)2560ดาวน์โหลด
25รายงานผลการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 25602560ดาวน์โหลด
26รายงานผลโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2560ดาวน์โหลด
27รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25612561ดาวน์โหลด
28รายงานผลการดาเนินงาน โครงการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 25612561ดาวน์โหลด
29รายงานผลการดาเนินงาน โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
29รายงานผลปริวรรตเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 25602560ดาวน์โหลด
30รายงานผลโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา 25612561ดาวน์โหลด
31โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 25602560ดาวน์โหลด
32โครงการหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา และสืบสานประเพณี ถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน ประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
33โครงการการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา : การจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม2559ดาวน์โหลด
34รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2561
2561ดาวน์โหลด
35โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาหัตถศิลป์จากรักใหญ่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 25612561ดาวน์โหลด
36รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน ประจำปี พ.ศ. 25612561ดาวน์โหลด
37รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน ประจำปี พ.ศ. 25622562ดาวน์โหลด
38รายงานผลการดำเนินงานโครงการข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ประจำปี 25622562ดาวน์โหลด
39รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
40รายงานผลการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25622562ดาวน์โหลด
41โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25622562ดาวน์โหลด
42โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นหมาก-ต้นลานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 25622562ดาวน์โหลด
43โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 25622562ดาวน์โหลด
44รายงานผลการดำเนินงานโครงการข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ประจำปี 25632562ดาวน์โหลด
45โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25632562ดาวน์โหลด
46โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 25612561ดาวน์โหลด
47โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การสำรวจเอกสารโบราณ(ใบลาน-พับสา) ณ วัดประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
2562ดาวน์โหลด
48โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาประจำปีพุทธศักราช 25632562ดาวน์โหลด