รายงานผลโครงการ

ลำดับ ปก ชื่อโครงการ ปีการศึกษา ดาวน์โหลด
1 report_dhamhua_2556 รายงานผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 2556 ดาวน์โหลด
2 report_phansa_candle_2556 รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 2556 2556 ดาวน์โหลด
3 report_krarthong_2556 รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดกระทงเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชี่ยงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2556 2556 ดาวน์โหลด
4 report_petchrajaphat_2556 รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2556 2556 ดาวน์โหลด
5 report_bunpacha_2556 รายงานผลการดำเนินโครงการบรรพชาอปสมบท บวกเนกขัมมะราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556 2556 ดาวน์โหลด
6 report_phansa_candle_2556 รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 2557 2557 ดาวน์โหลด
7 รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 2558 2558 ดาวน์โหลด
8 report_anurak_2557 รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์สสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปึ 2557 2557 ดาวน์โหลด
9 report_seminar_bailan_2557 รายงานการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในคัมภีร์ใบลานและพับสา 2558 ดาวน์โหลด
10 report_dhamhua_2558 รายงานผลพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2558 2558 ดาวน์โหลด
11 report_krarthong_2557 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2557 2557 ดาวน์โหลด
12 report_bunpacha_2558 รายงานผลโครงการบรรพชา อุปสมบท-บวชเนกขัมมะ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558 2558 ดาวน์โหลด
13 km_report2557 รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ปี 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2557 ดาวน์โหลด
14 report_dhamhua_2559 โครงการสืบสานประเพณีรดน้าด้าหัว ในเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 2559 2559 ดาวน์โหลด
15 โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 2558 2558 ดาวน์โหลด
16 report_petchrajaphat_2559 โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 2559 2559 ดาวน์โหลด
17 report_academic_service_2559 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 2559 ดาวน์โหลด
18 report_phansa_candle_2559 การดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา 2559 ดาวน์โหลด
19 รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์แลสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปึ 2559 2559 ดาวน์โหลด
20 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 2559 2559 ดาวน์โหลด
21 รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา "การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ" 2559 ดาวน์โหลด
22 รายงานผลการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๐ 2560 ดาวน์โหลด
23 รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2560 2560 ดาวน์โหลด
24 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์สนองตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ ประจำปีพุทธศักราช 2560) 2560 ดาวน์โหลด
25 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 2560 ดาวน์โหลด
26 รายงานผลโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2560 ดาวน์โหลด