รายงานผลโครงการ

ลำดับปกชื่อโครงการปีการศึกษาดาวน์โหลด
1report_dhamhua_2556รายงานผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
2report_phansa_candle_2556รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
3report_krarthong_2556รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดกระทงเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชี่ยงใหม่ ประจำปี พ.ศ.25562556ดาวน์โหลด
4report_petchrajaphat_2556รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25562556ดาวน์โหลด
5report_bunpacha_2556รายงานผลการดำเนินโครงการบรรพชาอปสมบท บวกเนกขัมมะราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
6report_phansa_candle_2556รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
7รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
8report_anurak_2557รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์สสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปึ 25572557ดาวน์โหลด
9report_seminar_bailan_2557รายงานการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในคัมภีร์ใบลานและพับสา2558ดาวน์โหลด
10report_dhamhua_2558รายงานผลพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
11report_krarthong_2557รายงานผลการดำเนินโครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
12report_bunpacha_2558รายงานผลโครงการบรรพชา อุปสมบท-บวชเนกขัมมะ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
13km_report2557รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ปี 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม2557ดาวน์โหลด
14report_dhamhua_2559โครงการสืบสานประเพณีรดน้าด้าหัว ในเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 25592559ดาวน์โหลด
15โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25582558ดาวน์โหลด
16report_petchrajaphat_2559โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25592559ดาวน์โหลด
17report_academic_service_2559โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน2559ดาวน์โหลด
18report_phansa_candle_2559การดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา2559ดาวน์โหลด
19รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์แลสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปึ 25592559ดาวน์โหลด
20รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25592559ดาวน์โหลด
21รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา "การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ"2559ดาวน์โหลด
22รายงานผลการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๐ 2560ดาวน์โหลด
23รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25602560ดาวน์โหลด
24รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์สนองตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ ประจำปีพุทธศักราช 2560)2560ดาวน์โหลด
25รายงานผลการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 25602560ดาวน์โหลด
26รายงานผลโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2560ดาวน์โหลด
27รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25612561ดาวน์โหลด
28รายงานผลการดาเนินงาน โครงการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 25612561ดาวน์โหลด