รายงานผลโครงการ

ลำดับชื่อโครงการปีการศึกษาดาวน์โหลด
1รายงานผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
2รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
3รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดกระทงเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชี่ยงใหม่ ประจำปี พ.ศ.25562556ดาวน์โหลด
4รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25562556ดาวน์โหลด
5รายงานผลการดำเนินโครงการบรรพชาอปสมบท บวกเนกขัมมะราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
6รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
7รายงานผลการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
8รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์สสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปึ 25572557ดาวน์โหลด
9รายงานการดำเนินโครงการเสวนาวิชาการองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในคัมภีร์ใบลานและพับสา2558ดาวน์โหลด
10รายงานผลพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
11รายงานผลการดำเนินโครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
12รายงานผลโครงการบรรพชา อุปสมบท-บวชเนกขัมมะ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
13รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ปี 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม2557ดาวน์โหลด
14โครงการสืบสานประเพณีรดน้าด้าหัว ในเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 25592559ดาวน์โหลด
15โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25582558ดาวน์โหลด
16โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 25592559ดาวน์โหลด
17โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน2559ดาวน์โหลด
18การดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา2559ดาวน์โหลด
19รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์แลสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปึ 25592559ดาวน์โหลด
20รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาประจำปี 25592559ดาวน์โหลด
21รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา "การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ"2559ดาวน์โหลด
22รายงานผลการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๐ 2560ดาวน์โหลด
23รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25602560ดาวน์โหลด
24รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์สนองตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ ประจำปีพุทธศักราช 2560)2560ดาวน์โหลด
25รายงานผลการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 25602560ดาวน์โหลด
26รายงานผลโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2560ดาวน์โหลด
27รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 25612561ดาวน์โหลด
28รายงานผลการดาเนินงาน โครงการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 25612561ดาวน์โหลด
29รายงานผลการดาเนินงาน โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
29รายงานผลปริวรรตเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 25602560ดาวน์โหลด
30รายงานผลโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา 25612561ดาวน์โหลด
31โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวด
ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2560
2560ดาวน์โหลด
32โครงการหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา และสืบสานประเพณี ถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน ประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
33โครงการการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา : การจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม
2559ดาวน์โหลด