โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับท้องถิ่น

4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน “๔ ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน” ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงเช้ามีกิจกรรมการแห่คัมภีร์ธรรม สูมาธรรม การถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานและพับสา การสวดนพเคราะห์และเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสทำบุญเรือนอนุสารสุนทร โดยพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) จากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นผู้เจิมป้ายเรือนอนุสารสุนทร การเปิดห้องนิทรรศการ “ห้องภูษาอาภรณ์” และ “ห้องอักษรตระกูลไท” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย และช่วงบ่าย มีการเสวนาในหัวข้อ “๔ ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” วิทยากรประกอบด้วย อ.กรเพชร เพชรรุ่ง อ.ประสิทธิ์ เลียวศิริพงษ์ อ.ลมูล จันทน์หอม และ อ.ยุพิน เข็มมุกด์ ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่เคยทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยที่มีการก่อตั้งศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ……..การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มารตลอดจนถึงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่… …๑) การจัดแสดงคัมภีร์ใบลานของพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ …๒) การฝึกอบรมทำผ้าห่อคัมภีร์ …๓) การสาธิตภูมิปัญญาด้านการดูแลรักษาสุขภาพ …๔) นิทรรศการหอไตรล้านนา โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา …๕) นิทรรศการเกี่ยวกับการสำรวจคัมภีร์ใบลาน และฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการหอสมุดดิจิทัลล้านนา โครงการสำรวจใบลานวัดต้นโชค อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …๕) การสาธิตการจารใบลาน และเขียนพับสา โดยกลุ่มฝุ่นดิน วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเหล็กจารลานคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ……..ในการจัดงานดังกล่าวมีเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน วีดีโอบันทึกการเสวนา “๔ ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”

1 59 60 61 62 63 72