ข่าวสาร

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการเชื่อมโยงแผนระดับคณะกับมหาวิทยาลัย และการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงโครงการระดับคณะกับมหาวิทยาลัย” ซึ่งหลังจากการโครงการฯ จะสามารถจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในในองค์ประกอบที่ 4.1 ของคณะและสถาบันได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *