จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดศิลปะการขับซอ “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมศิลปินขับซอล้านนา ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดศิลปะการขับซอ “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับซอ และการเป่าปี่จุม ปี่แนจากสมาคมศิลปินปี่ซอล้านนา คือ คุณภูริวัฒน์ เขนย คุณวิทวัส ทิโน คุณสงกรานต์ ดารารายณ์ คุณปริญญา ศรีวิชิต และ คุณกมลศักดิ์ สุวรรณกันทา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันล้านนาศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม