ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมสอบคัดเลือกโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมสอบคัดเลือกโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA