ร่วมในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี และผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หน่วยประตูช้างเผือก โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจตุปัจจัยไทยทาน และอำนวยความสะดวกเต็นท์ น้ำดื่ม พร้อมได้นำนักศึกษาแจกแผ่นพับและรถประชาสัมพันธ์ตามวัด ชุมชน ตลาดต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ดังกล่าว ซึ่งได้มี ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ชมรมและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และความผาสุกของประชาชน ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ที่มีมาแต่โบราณ