ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบ 2562–2565

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาน 2562 – 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา