ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่