การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา”

การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา” จาก รากนครา บ่วงบรรจถรณ์ ภาพถ่ายความทรงจำและตัวตนของคนในประวัติศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอภิปราย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษา และอาจารย์ภูเดช แสนสา นักเขียน นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ร่วมอภิปราย โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

 

วีดีโอบันทึกการอภิปราย