สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2560” ในหัวข้อ “ใบลาน พับสา ภูมิผญาบรรพชน”

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ภายในนิทรรศการ “ใบลาน พับสา ภูมิผญาบรรพชน” มีการสาธิตการเขียนตัวอักษรธรรมล้านนา การเขียนชื่อเป็นตัวอักษรธรรมล้านนา การให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเอกสารโบราณ การนำเสนอผลงานจากการปริวรรตเอกสารโบราณ เพื่อนำเสนอคุณค่าของการบันทึกเอกสารโบราณ โดยได้บูรณาการเรื่องพรรณไม้หายากที่ต้องเร่งอนุรักษ์ และการเผยแพร่ความรู้ศิลปวัฒนธรรมการบันทึกอักษรล้านนา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม โครงการจริงใจ มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม