โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานในวัด

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานในวัด

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษาศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิธีการศึกษาศึกษาค้นคว้า การสำรวจ จัดทำทะเบียน และกระบวนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานใน“ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานในวัด” ซึ่งพระครูศรีปัญญาวิเชียร เจ้าอาวาสวัดหมื่นเงินกอง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาษาบาลีที่อยู่ในวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยและต้องการอำนวยประโยชน์การศึกษาคัมภีร์ใบลานให้แก่บรรดาผู้สนใจศึกษาหาความรู้ที่ปรากฏในใบลานอันเป็นผลงานทางวิชาการของพระพุทธศาสนาที่สั่งสมมากว่า 2500 ปี