โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.จอมทอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าล้านนา ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับประชาชนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อ.จอมทอง ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณฐาปนี ไหวยะ ให้การฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น