โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการจุ่มเทียนย้อมสีกระดาษสา 2. หลักสูตรการปั้นดอกไม้เทียนหอม 3. หลักสูตรการหล่อเทียนด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ โดยมี อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร และ คุณวิชุดา โยธาราษฎร์ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมคือส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน การดำเนินชีวิต หรือการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งนำเทียนชนิดต่างๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมเข้าร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป