ผลการตัดสินการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation)

ผลการตัดสินการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation)
หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

animation-prize