การบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร”
โครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”
การฝึกอบรม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น”
พิธีกินอ้อผญา ประจำปี 2560
งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”
นิทรรศการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
กิจกรรมแห่เทียนพรรรษา นำพาอิ่มใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชการที 9
สถาบัน สำนัก กอง มร.ชม. ร่วมถวายเทียนพรรษา
อบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์”
อบรมหลักสูตรศิลปะการปั้นดอกไม้ไทยจากเทคนิคเทียนหอม
ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง
ร่วมงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ครั้งที่ 2
ร่วมงาน “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ”
ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพุทธศาสนานานาชาติ “เส้นทางแห่งความสุข The Way to Happiness”
รับมอบดอกดารารัตน์ โครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา ๙๙๙ ดอกดารัตน์เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙”
ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานพิธีไหว้ครูชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและ​วัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
มุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม
นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มร.ชม. เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา
คณะจาก Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา
นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมชม
อาจารย์ศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน

การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระบบสารสนเทศ

lannastudyปฏิทินกิจกรรม