รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดนิทรรศการผลงานเชิงวัฒนธรรมและงานนวัตกรรมประยุกต์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562
ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว 2D Animation
โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน “นิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน”
ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์”
พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบริ้วขบวนกระทงใหญ่ ประจำปี 2561
โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 100 ปี ชาตากาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”
การอภิปรายเชิงวิชาการ “DNA ล้านนา กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์”
แห่เทียนพรรรษา ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ​ รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกระทงใหญ่ยี่เป็งเชียงใหม่​ ประจำปี​ ๒๕๖๑​
พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๑
ร่วมจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา”
ร่วมงาน CMRU Library Fair 2018
การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 2561
ชมรมรวมพี่น้องไต มจร. วิทยาเขตเชียง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ใบลานศึกษา
ชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาว มจร.เชียงใหม่ เข้าอบรม “การจารใบลาน-เขียนพับสา”
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติหลวงอนุสารสุนทรและกลุ่มชาติพันธ์นล้านนา
น.ศ.ภาษาจีน ศึกษาเยี่ยมชนเรือนอนุสารสุนทร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม
นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มร.ชม. เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา
คณะจาก Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

ลิงค์

วารสาร ข่วงผญา

lannastudy


การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


ปฏิทินกิจกรรม