จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดศิลปะการขับซอ “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ”
ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือก “ศิลปินแห่งชาติ”
มร.ชม. เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง
โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอ”
ร่วมจัดนิทรรศการ “ใบลานและพับสา ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติในการบันทึกเอกสารล้านนา”
การเสวนา “เปิดโลกหนังสือล้านนาคดี”
ร่วมจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านคัมภีร์ใบลานล้านนา ณ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดศิลปะการขับซอ “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ”
มร.ชม. เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง
ร่วมจัดนิทรรศการ “ใบลานและพับสา ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติในการบันทึกเอกสารล้านนา”
การเสวนา “เปิดโลกหนังสือล้านนาคดี”
พิธีเปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : ที
ประเพณียี่เป็ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา การอบรมหลักสูตรทำโคมล้านนา
มุทิตาจิตแด่ ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ ๘๘
ร่วมงาน70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปีเมืองเชียงใหม่
เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”
ร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2559
ร่วมการประชุมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : ที
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเทศน์มหาชาติ
ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และร่วมฟังเทศน์มหาชาติล้านนา ครบรอบ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล “สัตตมวาร” ณ วัดเจ็ดยอด
ร่วมพิธีเปิดหลักศิลาจารึกประวัติเมืองฝาง

การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระบบสารสนเทศ

satisfaction
manuscript-db


lannastudy
opac


บทความ


ปฏิทินกิจกรรม