มร.ชม. ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงาน “๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมสอบคัดเลือกโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
มุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)
มุทิตาจิตและร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จ) พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)”
กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ประชุมโครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560
เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
มร.ชม. ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา
นิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” เมืองเมียวดี
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการฟ้อนล้านนา ชั้นสูง (ฟ้อนแง้น ฟ้อนสาวไหม)
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
โครงการสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2560
มุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)
มุทิตาจิตและร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จ) พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)”
เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 52
ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)
ร่วมงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมงาน Happy Chinese New Year ของนักศึกษานานาชาติ
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มุทิตาจิตแด่ ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ ๘๘
ร่วมงาน70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปีเมืองเชียงใหม่
เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”

การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระบบสารสนเทศ

manuscript-db


lannastudy
opacปฏิทินกิจกรรม