การมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์ล้านนา” และการจับสลากรางวัล​นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรการประดิษฐ์ตุงช่อ ตุงชัย และเสวียน เจดีย์ทราย 3 ชั้น
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก
ขอเชิญร่วมส่งประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานเข้าร่วมการคัดสรรเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔”
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปีพุทธศักราช 2563
การประชุมเตรียมการเพื่อจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่
การอบรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และจัดการความรู้ “อัตลักษณ์
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรการประดิษฐ์ตุงช่อ ตุงชัย และเสวียน เจดีย์ทราย 3 ชั้น
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก
แนะนำหนังสือใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปีพุทธศักราช 2563
การประชุมเตรียมการเพื่อจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่
การอบรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และจัดการความรู้ “อัตลักษณ์
สำนักศิลป์ฯ ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน บ้านป่าตุ้มดอน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา และหลักสูตรการจารใบลาน เขียนพับสา
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน Shiga University
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนายวินัย อภิบาล
มุทิตาจิตพระครูประภัศร์ธรรมรังสี(ครูบาจันต๊ะรังษี) เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า
ร่วมงานราชภัฏเชียงใหม่ฮ่อมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต​
ร่วมประเพณีตานก๋วยสลากภัตวัดหัวข่วง
มุทิตาจิต “พระเทพปริยัติ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
มุทิตาจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล”
ร่วมงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี ๑๒ เดือนล้านนา”
ร่วมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา
มุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชโพธิวรคุณ
ดร.หลุยส์ กาโบด อดีตผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ สาขาเชียงใหม่  เข้าเยี่ยมชมศูนย์ใบลานศึกษา
Prof.Dr. Volker Grabowsky เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติหลวงอนุสารสุนทรและกลุ่มชาติพันธ์นล้านนา
น.ศ.ภาษาจีน ศึกษาเยี่ยมชนเรือนอนุสารสุนทร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม

ลิงค์

คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรม

วารสาร ข่วงผญา

lannastudy

นามานุกรมออนไลน์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา


การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


ปฏิทินกิจกรรม