โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา
นิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” เมืองเมียวดี
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ
ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)
ร่วมงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการฟ้อนล้านนา ชั้นสูง (ฟ้อนแง้น ฟ้อนสาวไหม)
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
นิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖” เมืองเมียวดี
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการฟ้อนล้านนา ชั้นสูง (ฟ้อนแง้น ฟ้อนสาวไหม)
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
โครงการสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2560
ชมรมพระนิสิตลาว ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชม และฝึกอบรมการจารใบลาน
ร่วมจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านคัมภีร์ใบลานล้านนา ณ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดศิลปะการขับซอ “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ”
มร.ชม. เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง
ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)
โครงการสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2560
ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2560
ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2559
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 4/59
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/59
ประชุมกรรมการจัดทำหนังสือ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559
ประชุมโครงการจัดทำขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์
ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)
ร่วมงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
ร่วมงาน Happy Chinese New Year ของนักศึกษานานาชาติ
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มุทิตาจิตแด่ ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ ๘๘
ร่วมงาน70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปีเมืองเชียงใหม่
เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”
ร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2559
ร่วมการประชุมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : ที

การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระบบสารสนเทศ

manuscript-db


lannastudy
opacปฏิทินกิจกรรม