มร.ชม. เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง
ร่วมจัดนิทรรศการ “ใบลานและพับสา ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติในการบันทึกเอกสารล้านนา”
การเสวนา “เปิดโลกหนังสือล้านนาคดี”
พิธีเปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : ที
ประเพณียี่เป็ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา การอบรมหลักสูตรทำโคมล้านนา
ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 5.
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์งานใบตองดอกไม้สด : กระทง สวยดอก
ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2559
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 4/59
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/59
ประชุมกรรมการจัดทำหนังสือ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559
ประชุมโครงการจัดทำขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์
ประชุมเตรียมงานเสวนาทางวิชาการ งานมุทิตาจิตแด่ ศ.อรุณรัตน์
ประชุมเตรียมงานนิรรศการ “ภูษา ราชินี”
ประชุมคัดแบบตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”
ร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2559
ร่วมการประชุมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : ที
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเทศน์มหาชาติ
ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และร่วมฟังเทศน์มหาชาติล้านนา ครบรอบ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล “สัตตมวาร” ณ วัดเจ็ดยอด
ร่วมพิธีเปิดหลักศิลาจารึกประวัติเมืองฝาง
มุทิตาจิต “พระครูอดุลสีลกิตติ์”
เข้าร่วมนิทรรศการ “พม่าระยะประชิด 2”

การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระบบสารสนเทศ

satisfaction
manuscript-db


lannastudy
opac


บทความ


ปฏิทินกิจกรรม