ชมรมพระนิสิตนักศึกษาลาว มจร.เชียงใหม่ เข้าอบรม “การจารใบลาน-เขียนพับสา”
“การปลูกและการบำรุงรักษาต้นลานและต้นหมาก” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลานปลูกหมากฝากไว้กับแผ่นดิน”
โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.แม่แจ่ม
โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.แม่แจ่ม
การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง
การฝึกอบรม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น” ประจำปี 2561
น้อมถวายเทียนพรรษา วัดเชียงโฉม ประจำปี 2561
แห่เทียนพรรรษา ประจำปี 2561
การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “พะยองคำ ยันต์เทียนฯ”
โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ร่วมงาน ดารานิทรรศน์ ณ พระตำหนักดาราภิรมย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มุทิตาจิต“พระครูวิสิฐศีลาภรณ์”
ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญฯ
ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมเปิดนิทรรศการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ร่วมการประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ
ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติหลวงอนุสารสุนทรและกลุ่มชาติพันธ์นล้านนา
น.ศ.ภาษาจีน ศึกษาเยี่ยมชนเรือนอนุสารสุนทร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม
นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มร.ชม. เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา
คณะจาก Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

ข่าวล่าสุด


การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระบบสารสนเทศ

lannastudyปฏิทินกิจกรรม