สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมการอภิปรายทางวิชาการ
ร่วมโครงการ หมู่บ้านศีล ๕ พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความความรู้ ในหัวข้อ “รักษ์ใบลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาสู่ชมชน”
สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560
ขบวนกระทงใหญ่ มร.ชม. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงยอดเยี่ยม 2560
อบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี ประจำปี 2560
ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ครั้งที่ 2
การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการฟ้อนกิงกะหร่า และโตล้านนา
การบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร”
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา
มร.ชม. มอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก
มุทิตาจิต หลวงพ่อท่าน พระครูประภัศร์ธรรมรังษี
มุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมงานแสดงนาฏยนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
ร่วมพิธีทำบุญประเพณีบุพพเปตพลี (ตานก๋วยสลากภัต)วัดแสนเมืองมาหลวง
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตานก๋วยสลากภัต ณ วัดเชตุพนศึกษา มุทิตาจิตหลวงพ่อท่าน พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๓ ปี ๕๓ พรรษา
ประชุมการจัดเตรียมงานถวายทานสะเปาคำและทานสลากภัตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมงานเปิดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ”
มุทิตาจิต พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ “พระธรรมเสนาบดี ” รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม
นักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มร.ชม. เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา
คณะจาก Nancy Chandler’s Map เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา
นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมชม

การบริการของเรา

สถาบันล้านนาศึกษา

อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ล้านนา ประกอบด้วยเรือนอนุสารสุนทร และอาคารเทพรัตนราชสุดา

ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบไปด้วยศูนย์ใบลานศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต้นรักใหญ่

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ระบบสารสนเทศ

lannastudyปฏิทินกิจกรรม