เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และคุณโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”

ร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2559

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศนวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ ซึ่งได้เข้าชมการเปิดนิทรรศการดาราภิรมย์ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ตลอดจนพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

มร.ชม. เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในงานการนำเสนอบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติในหัวข้อ “PBRU2016: 3rd National and International Conference on Global Mobility through Ethnicity, Culture and Research”

โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา “การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอ”

1 2 3 23