ขอแสดงความยินดีกับ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ที่ได้รับรางวัล “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘” จำนวน ๔ ท่าน

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศแจ้งงดให้บริการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ และการใช้สถานที่ในอาคารเทพรัตนราชสุดา

แจ้งงดให้บริการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ และการใช้สถานที่ในอาคารเทพรัตนราชสุดา เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารตั้งแต่บริเวณชั้น 1 – 4 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

มร.ชม. มอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก

เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ไกรลาศ จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบุคลากร และคณะผู้นำนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบดอกดารารัตน์จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

มุทิตาจิต หลวงพ่อท่าน พระครูประภัศร์ธรรมรังษี

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เข้ากราบมุทิตาจิต หลวงพ่อท่าน พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี) เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖๗ ปี ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา

1 2 3 32