เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อำนวยการ และผู้บริหาร บุคลากร เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

มร.ชม. ร่วมกันเรียนรู้และประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันเรียนรู้และประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดทำดอกดารารัตน์ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ

ร่วมงาน “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ”

การบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมยุวพุทธิกโลกในประเทศจีน (The World Youth Buddhist Society) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age) The Seventh World Youth Buddhist Symposium Post-conference

1 2 3 28