เข้าร่วมขบวนสักการะกู่เจ้าหลวง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 17 เมษายน 2559 จัดโดย สำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนา ตลอดจนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพ และปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 101 total views

พิธีมอบรางวัลแบบตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลแบบตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา

 96 total views

การเสวนาทางวิชาการ “สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการ “สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา” เนื่องในงานมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 94 total views

เยี่ยมเยียนพ่อครูชาย ชัยชนะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการในโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ซึ่งปีนี้ (พ.ศ.๒๕๕๙) เป็นปีที่ ๒ ของการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ด้วยการนำองค์ความรู้ดังกล่าว ออกเผยแพร่ ทั้งนี้ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เริ่มดำเนินการออกเยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลองค์ความรู้จากพ่อครูชาย ชัยชนะ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ณ บ้านท่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา : นางสาวปนัดดา โตคำนุช และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์

 94 total views

เยี่ยมเยียนพ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา โตคำนุช และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา ได้ไปเยี่ยมเยียนพ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อน เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านน้อย ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา

 97 total views

1 26 27 28 29 30