การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

📢 การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

🔹 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง ประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรมล้านนา : วิชาชีพ – วิชาการ – วิชาเกิน
โดย อาจารย์เจษฎา สุภาศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

🔹 วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง การอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญางานช่างหัตถศิลป์ไทย
โดย อาจารย์เพียงอัมพร ทองยัง Thai Craft Studio

💬 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR-CODE และเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Zoom Meetings จำกัดจำนวน ๓๐๐ คน และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนไม่จำกัดทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการอภิปรายจะต้องทำแบบทดสอบความรู้ – แบบประเมินผลความพึงพอใจ ผ่าน QR-CODE หลังจากจบการอภิปรายเพื่อรับหน่วยกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยกิต/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน ๔ ครั้ง

📲 Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93416568399

Meeting ID: 934 1656 8399